Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho

Sivuston päivitys käynnissä
2.5.2017

Yritys

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho on vuonna 2001 perustettu ympäristötekniikan suunnittelutoimisto.

Yrityksen toimialana ovat erityisesti vesistösuunnittelu ja -kunnostukset, hydrologiset laskelmat ja  mitoitukset, tulvakartat, haja-asutuksen jätevesien käsittely ja koulutus, ympäristö- ja luontoselvitykset,  ympäristölupahakemusten valmistelu sekä ympäristön tutkimus ja seuranta.

Yrityksessä vastuullisena henkilönä toimii DI Jami Aho, joka on toiminut monipuolisissa suunnittelu- ja mallinnustehtävissä alkaen vuodesta 2000. Lisäksi yritys käyttää tarpeen mukaan eri projekteissa yhteistyöverkostoa, ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyöyrityksiä.

Palvelut

Yritys tuottaa suunnittelu-, selvitys-, tutkimus- ja kartoituspalveluita.

Yritys tekee itse suurimman osan suunnittelutehtävien vaatimista maasto- ja vesistömittauksista. Mittauksia tehdään RTK-GNSS-laitteilla, tarkkuusluotaimilla ja ilmakuvauksin pienoiskopterista. Yhteistyökumppanit tekevät muun muassa maaperätutkimuksia, luontokartoituksia ja rakennesuunnittelua.

Suunnittelu tapahtuu tietokoneavusteisesti mallinnus- ja suunnitteluohjelmistoilla. Käytössä ovat Autodeskin AutoCad ja sitä hyödyntäviä erikoisohjelmia, Esrin ArcGis -paikkatieto-ohjelmisto sekä laajasti käytetty Hec-Ras virtausmallinnusohjelmisto.

Vesistöjen kunnostussuunnittelu

Vesistöjen tila on Suomessa keskimäärin kohtuullisen hyvä, mutta monissa järvissä ja joissa on ongelmia. Järvien ongelmat näkyvät esimerkiksi leväkukintoina, hapettomuutena, mataluutena tai umpeenkasvuna.

Selvityksiin perustuvilla ja oikein valituilla kunnostustoimenpiteillä saadaan aikaan tilan parantumista. Kunnostustoimenpiteiden lisäksi on aina muistettava, että vesistöjä on jatkuvasti hoidettava ja kuormitusta on pienennettävä, jotta vesistöjen tila paranee pitkällä aikavälillä. Jokien kunnostamisessa erityisesti kalojen nousuesteet voidaan poistaa tai korvata kalateillä.

 • Kunnostustarpeiden- ja mahdollisuuksien esiselvitykset
 • Järvien, jokien ja purojen kunnostukset
 • Valuma-alueiden kuormituksen pienentäminen
 • Kalataloudelliset kunnostukset
 • Kosteikot vesien- ja linnustonsuojeluun
 • Hydrologiset laskelmat ja mallinnukset
 • Säännöstelylaskelmat
 • Kalateiden suunnittelu
 • Kunnostusten lupahakemusten valmistelu

Tulvakartat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvien määrän ja suuruuden on arvioitu kasvavan ilmastomuutoksen myötä. Mahdollisesti varsinkin rankkasateista aiheutuvat tulvat tulevat lisääntymään. Tulviin voidaan varautua selvittämällä  tulvariskialueet ja laatimalla tulvariskien hallintasuunnitelma.

 • Hydrologiset laskelmat, mitoitukset ja mallinnukset
 • Tulvakarttojen laatiminen
 • Tulvariskien hallintasuunnitelmat
Ympäristö- ja luontoselvitykset

Ympäristön kunnostukset ja hoito kannattaa aina perustua selvityksiin, jolloin voidaan valita kustannustehokkaimmat ja ympäristön tilaan parhaiten vaikuttavat kunnostus- ja hoitovaihtoehdot. Ympäristölupaa haettaessa vaaditaan yleensä tehtäväksi tarpeelliset selvitykset luonnon nykytilasta ja arvio toimenpiteiden vaikutuksista.

 • Veden laadun selvitykset
 • Kasvillisuusselvitykset
 • Kalastoselvitykset
 • Linnustoselvitykset
 • Viitasammakkoselvitykset
Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Ympäristö kuormittuu ja sen hygieeninen taso laskee kun käsittelemättömiä jätevesiä lasketaan maastoon ja vesistöön. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen ja muutaman kerran päivitetyn lainsäädännön mukaan kaikkien rantakiinteistöjen on käsiteltävä jätevetensä riittävän tehokkaasti 31.10.2019 mennessä.

Yksittäisellä kiinteistöllä käsittelyvaihtoehtoja on useita ja niistä kannattaa valita paras perustuen jätevesikuormitukseen, maasto-olosuhteisiin, paikallisiin määräyksiin ja laitetarjontaan. Vaihtoehtoja ovat muun muassa johtaminen kunnan viemäriverkostoon, maasuodatus, maaimeytys, monet eri merkkiset pienpuhdistamot tai umpisäiliö. Monesti kustannustehokkain ratkaisu on naapurien yhteisen- tai kyläpuhdistamon rakentaminen, joka myös toimii varmimmin.

 • Jätevesien käsittelysuunnitelmat
 • Kiinteistökohtaiset jätevesiselvitykset
 • Maasto- ja maaperätutkimukset
 • Jäteveden imeytyskokeet
 • Kyläviemäröintien esiselvitykset
 • Kyläpuhdistamoiden ja -viemäröintien suunnitelmat

Referenssit

Referenssiluettelossa on esitetty suurin osa kaikista suunnitteluhankkeista.


Referenssiluettelo tehdyistä töistä on ladattavissa: referenssit

Kuvagalleria

Kuvagalleriaan tulee kuvia suunnittelukohteista.

Jaettavia aineistoja

Jaettavat aineistot on tarkoitettu vapaaseen käyttöön. Aineiston avulla pystyy tutustumaan vesistösuunnitteluun, sen sisältöihin ja vaatimuksiin. Aineistoa on laaditty myös suunnittelupalveluiden tilaamiseen. Toistaiseksi aineistoa on erityisesti vedenpinnan nostohankkeista.

Ota yhteyttä


Yhteystiedot
Maakunnankatu 6
60100 Seinäjoki
Puhelin: 0400-868250
Sähköposti: insinooritoimisto ät jamiaho.fi